Ályktanir samþykktar á flokksráðsfundi

Stytting vinnuvikunnar

Flokksráðsfundur Vinstri grænna haldinn á Akureyri 30. september til 1. október 2016 fagnar jákvæðri niðurstöðu úr tilraunaverkefni Reykjavíkurborgar um styttingu vinnuvikunnar og áform um að útvíkka tilraunina. Jafnframt hvetja Vinstri græn fleiri sveitarfélög, fyrirtæki og stofnanir til að feta í fótspor Reykjavíkurborgar. Tilraunaverkefnið var unnið að frumkvæði Vinstri grænna í borgarstjórn Reykjavíkur og sýna niðurstöður jákvæð áhrif á starfsfólk, framleiðni og þjónustu. Það er mat stýrihóps verkefnisins sem Sóley Tómasdóttir borgarfulltrúi VG fór fyrir, að niðurstöðurnar séu almennt jákvæðar og það sé vel þess virði að halda áfram með frekari tilraunir á þessu sviði. Framleiðni á Íslandi er minni en í nágrannalöndunum og álag í starfi hefur alvarlegar afleiðingar í för með sér á heilsu og líðan starfsfólks. Það er eitt stærsta skrefið í auknum lífsgæðum að stytta vinnuvikuna án þess að skerða laun og leið til að launafólk fái notið ávaxta aukinnar velmegunar.

 

Gleymum ekki spillingu í tíð núverandi ríkisstjórnar

Flokksráðsfundur Vinstrihreyfingarinnar græns framboðs,  haldinn á Akureyri 30. september til 1. október 2016, vill halda til haga að ástæðan fyrir því að nú er gengið til kosninga eru endurtekin spillingarmál á kjörtímabilinu.

Íslendingar sýndu í verki með því að fjölmenna á Austurvöll eftir birtingu Panamaskjalanna að stjórnarhættir og spilling ríkisstjórnarinnar verði ekki liðin og að þjóðin léti þetta ekki yfir sig ganga. Þrátt fyrir að það hafi unnist stórsigur þegar ákveðið var að flýta kosningum má ekki gleyma því að ekki var orðið við kröfum þjóðarinnar um að til kosninga yrði boðað strax. Boðað hefði átt til kosninga strax og aðilar sem voru beintengdir við spillinguna hefðu átt að verða við kröfum þjóðarinnar og segja strax af sér.

Gleymum ekki fyrir næstu kosningar!

 

Réttindabarátta hinsegin fólks

Flokkráðsfundur Vinstrihreyfingarinnar – græns framboðs, haldinn á Akureyri 30. september til 1. október 2016, harmar voðaverkið í Orlando sem átti sér stað í júní. Það minnir okkur á það ofbeldi, fordóma og hatur sem enn ríkir gagnvart hinsegin fólki út um heim allan. Baráttan gegn þessu hatri er gríðarlega mikilvæg. Mannréttindabrot gagnvart hinsegin fólki eiga sér ennþá stað víða í heiminum og margir lifa í hræðslu við það að sýna sitt rétta sjálf af ótta við ofbeldi eða útskúfun. Það er gríðarlega sorglegur raunveruleiki sem fjöldi fólks býr við.

Vinstri græn munu halda áfram að berjast fyrir og standa vörð um mannréttindi og berjast gegn fordómum og hatri gegn hinsegin fólki.

 

Ungt fólk til áhrifa

Flokkráðsfundur Vinstrihreyfingarinnar græns framboðs, haldinn á Akureyri 30. september til 1. október 2016 fagnar aukinni þátttöku ungs fólks í stjórnmálum, en ungt fólk hefur orðið meira áberandi í stjórnmálaflokkum undanfarin ár. Það er tími til kominn að næsta kynslóð taki þátt í stjórnun landsins. Það er mjög mikilvægt að auka sýnileika ungs fólks í pólitík og þar með hvetja til frekari stjórnmálaþátttöku ungs fólks og mætingar á kjörstað. Raddir unga fólksins verða að fá að heyrast!

 

Ungt fólk á landsbyggðinni

Flokksráðsfundur Vinstrihreyfingarinnar – græns framboðs haldinn á Akureyri 30. september  til 1. október 2016, telur að brýn þörf sé á betri þjónustu fyrir ungt fólk á landsbyggðinni. Ungt fólk á landsbyggðinni á erfiðara að sækja sér menntun og atvinnu en þeir sem að búa á höfuðborgarsvæðinu. Heilbrigðisþjónusta er ekki nægilega aðgengileg og samgöngur misgóðar. Námsmenn sem koma af landsbyggðinni standa höllum fæti. Í frumvarpi menntamálaráðherra um Lánasjóð íslenskra námsmanna er lagt til að tekjutengingar afborgana námslána verði afnumdar og þak sett á lánsupphæðina. Ef það nær fram að ganga mun aðstöðumunurinn verða ennþá meiri, þar sem ungt fólk utan af landi tekur gjarnan hærri lán heldur en ungt fólk á höfuðborgarsvæðinu.

Það er brýnt að huga betur að ungu fólki á landsbyggðinni. Jafnrétti óháð búsetu verður ekki raunhæft nema með róttækum aðgerðum svo sem búsetustyrk, skattaívilnunum auk aukins framboðs á tækifærum til náms og atvinnu.

 

Umhverfisvænni matvælaframleiðsla

Ísland hefur burði til að vera að mestu sjálfbært um mat og er það mikilvægt bæði út frá umhverfislegum og lýðheilsulegum sjónarmiðum. Flokkráðsfundur Vinstrihreyfingarinnar græns framboðs, haldinn á Akureyri 30. september til 1. október 2016, vill standa vörð um innlendan landbúnað. Innflutt matvæli geta haft gríðarstórt vistspor hvort sem þau eru flutt með flugi eða skipum til landsins, auk þess sem notkun sýklalyfja og skordýraeiturs í landbúnaði er hverfandi á Íslandi miðað við mörg þeirra landa sem við kaupum matvæli frá. Því hvetjum við til þess að stórlega verði dregið úr innflutningi á matvælum sem hægt er að rækta eða framleiða á Íslandi.

Á Íslandi er hægt að fara í framsæknar aðgerðir til að auka nýsköpun í landbúnaði, til að mynda með því að lækka raforkuverð til grænmetisbænda og styðja tilraunir til ávaxtaræktunar. Sérstaklega mætti þar styðja lífrænan og vistvænan landbúnað.

Framleiðsla og neysla á dýraafurðum skilur eftir sig stórt vistspor.  Grípa ætti til aðgerða til þess að styðja betur við innlenda grænmetis- ávaxta, bauna- og kornframleiðslu og styðja við leiðir til að auka grænmetis-, bauna- og kornneyslu þjóðarinnar.

Einnig viljum við koma á lögum sem taka á matarsóun, þar sem gríðarlegu magni matar er sóað á Íslandi á ári hverju. Banna ætti heildsölum og stærri verslunum að henda neysluhæfum mat, líkt og gert hefur verið í Frakklandi. Með því að draga stórlega úr matarsóun er tekið stórt skref í átt að umhverfisvænni matvælaframleiðslu. Takmarkanir ætti einnig að setja á það sem að veitingastaðir og mötuneyti mega henda.

 

Stöndum vörð um fjölskyldubúin

Flokkráðsfundur Vinstrihreyfingarinnar græns framboðs, haldinn á Akureyri 30. september til 1. október 2016, vill að staða fjölskyldubúa verði styrkt með öllum ráðum og unnið gegn þeirri þróun að landbúnaður á Íslandi verði verksmiðjubúskapur þar sem framleiðsla á kjöti og mjólk safnist á fáar hendur. Í Bandaríkjunum og í Suður-Ameríku má sjá skelfilegar afleiðingar verksmiðjuvæðingar landbúnaðar, það bitnar ekki aðeins á dýrunum heldur einnig á neytendum þar sem mikil sýklalyfjanotkun fylgir oft og tíðum verksmiðjubúskap. Hvatt er til framsækinna aðgerða með dýraverndunarsjónarmið að leiðarljósi, þar sem skoðað verði að setja þak á fjölda dýra sem hver og einn lögaðili má halda. Landbúnaður er ein af grundvallarstoðum samfélagsins og það þarf að vera mögulegt að lifa af því að reka býli sem er innan eðlilegra stærðarmarka.

 

Gegn plasti

Flokksráðsfundur Vinstrihreyfingarinnar – græns framboðs, haldinn á Akureyri 30. september – 1. október, vill að stjórnvöld grípi til lagasetningar og aðgerða sem miða að því að útrýma notkun einnota plasts og geri einnig ráðstafanir til að hefta útbreiðslu þess. Þá þarf sérstaklega að huga að því að koma í veg fyrir útbreiðslu örplasts í vistkerfið en örplast má finna í ýmsum hversdagslegum vörum.

Samkvæmt nýlegri samnorrænni rannsókn er ljóst að skólphreinsikerfi á Íslandi eru mun verr í stakk búin til að skilja örplast frá skólpi sem veitt er til sjávar en á hinum Norðurlöndunum. Hefur það vægast sagt varhugaverðar afleiðingar fyrir vistkerfið og er plastmengun í hafi grafalvarlegt og umfangsmikið mál. Ljóst er að ráðast þarf tafarlaust í endurbætur á skólphreinsikerfum á landsvísu til að sporna við vandanum. Örplastsmengun í hafi er mikið áhyggjuefni en við henni þurfa sveitarfélög að bregðast, m.a. með því að takmarka útbreiðslu þess í fráveitukerfum sínum.

Einnig þarf að ráðast að rótum vandans og koma í veg fyrir óþarfa plastnotkun. Í því skyni leggur fundurinn til að stefnt verði markvisst að því að draga úr plastnotkun í framleiðslu og neyslu á öllum sviðum samfélagsins.  Hvetur fundurinn ríki og sveitarfélög til að láta hendur standa fram úr ermum svo framleiðendur og neytendur geti fetað braut ábyrgrar framleiðslu og vistvænna innkaupa.

 

Stórátak í þrífösun rafmagns í dreifbýli

Flokksráðsfundur Vinstrihreyfingarinnar – græns framboðs telur að ef stefna VG í atvinnu-, byggða- og efnahagsmálum sem og í landbúnaði eigi að standast og hafa raunverulega merkingu þurfi að gera stórátak í að tryggja aðgang að þriggja fasa rafmagni í dreifbýli. Sú staða sem er uppi í dag hamlar verulega nýsköpun, sem og uppbyggingu ferðaþjónustu víða um land. Matvælaframleiðsla er undirstöðuatvinnugrein í dreifbýli og öll tæki sem framleiðslan krefst eru hönnuð fyrir þriggja fasa straum. Sama gildir um ferðaþjónustu, þar sem eldunartæki og þvottavélar sem sú þjónusta krefst eru þriggja fasa. Samkvæmt núverandi skipulagi stjórnvalda eiga allir bæir landsins að hafa aðgang að þriggja fasa rafmagni árið 2035. Fundinum þykir þetta það víður tímarammi að búsetu sé stefnt í hættu á stórum hluta þeirra 1700 lögbýla sem um ræðir. Leggur fundurinn til að hafið verði stórátak með það fyrir augum að þriggja fasa rafmagn verði komið á stærstan hluta þessara bæja strax á næsta kjörtímabili.

 

Málefni barna með fjölþættan vanda

Flokksráðsfundur Vinstrihreyfingarinnar – græns framboðs telur afar brýnt að ríkisstjórn og Alþingi leysi úr þeim ágreiningi sem ríkt hefur milli ríkis og sveitarfélaga í málefnum barna með fjölþætta vanda. Það liggur fyrir að kostnaðurinn við málaflokkinn ætti að koma í hlut ríkisins og það er ótækt að togstreita og ágreiningur milli þjónustuaðila og stjórnsýslukerfa bitni á börnum með fjölþættan vanda og fjölskyldum þeirra. Úr þessu þarf að leysa tafarlaust með skýru lagafrumvarpi.

Ferðamálastefna VG kynnt

Kynningarfundur Vinstri hreyfingarinnar – græns framboðs, á glænýrri ferðamálastefnu hreyfingarinnar verður í Kosningamiðstöð félagsins í Reykjavík á Laugavegi 170 í hádeginu á morgun miðvikudag. Rósa Björk Brynjólfsdóttir, oddviti VG í Suðvesturkjördæmi og einn ritstjóra stefnunnar kynnir hana, en Katrín Jakobsdóttir, formaður VG verður líka á fundinum, sem og Jakob S. Jónsson, annar ritstjóri stefnunnar, en sá þriðji Edward Hujibens, er fjarstaddur í ferðalagi.

Kl. 12.00 -13.00 í kosningaskrifstofu VG að Laugavegi 170. Boðið verður upp á kjötsúpu, brauð og kaffi. Þessvegna er heppilegt að fólk skrái sig á fundinn.  Og skal það gert á bergthora@vg.is.

Vinstri græn hafa unnið að ferðamálastefnunni frá því í sumar í tengslum við endurritun á stefnu flokksins í atvinnuvega og byggðamálum.

Hlökkum til að sjá sem flesta, bæði þau sem vinna við ferðaþjónustu og annað áhugafólk um áherslur okkar í atvinnumálum og sérstaklega í þessari sívaxandi atvinnugrein. Fyrir þau sem ekki hafa tök á að komast, er rétt að minna á að stefnan verður birt hér á heimasíðunni á morgun, um leið og fundurinn hefst.

Svandís kynnir áherslur VG í Reykjavík.

Kosningamiðstöðin Laugavegi 170 klukkan 17.00

Kynning á kosningaáherslum VG í Reykjavík

VG í Reykjavík boðar til opins fundar á kosningaskrifstofu VG í Reykjavík, Laugavegi 170, fimmtudaginn 6. október á milli 17-18.

Svandís Svavarsdóttir, þingmaður og oddviti VG í Reykjavík suður mun fara yfir kosningaáherslur hreyfingarinnar. Umræður verða svo um kosningaáherslunar.

Heitt á könnunni og öll velkomin!

Stjórn VG í Reykjavík.

Ályktanir sem liggja fyrir flokksráðsfundi

Ályktanir sem liggja fyrir flokksráðsfundi má finna hér.

 

Athygli er vakin á því að kosningaáherslur VG verða kynntar á flokksráðsfundi á morgun!

Line Barfod um félagsleg fyrirtæki

VG-stofan á morgun klukkan 18.00

Gestum VG-stofunnar er boðið á lítinn fyrirlestur og samtal, klukkan 18.00 á morgun, fimmtudag. Danski lögfræðingurinn Line Barfod, ræðir  félagsleg fyrirtæki og samfélagslega ábyrgð. Fyrirlesturinn verður á ensku eða dönsku, eftir því hvort fundargestir kjósa.

„Sosiale virksomheder“ er danska nafnið á fyrirtækjum sem rekin eru í með það meginmarkmið að vera samfélaginu til gagns og skapa félagslegan ávinning, en eru ekki rekin í hagnaðarskyni. Line Barfod, lögfræðingur og fyrrum formaður flokkahóps norrænna Vinstri grænna flokka í Norðurlandaráði kemur á VG stofuna á morgun og segir frá pólitíkinni á bak við stofnun og rekstur  félagslegra fyrirtækja í Danmörku.

Line Barfod hefur áður komið hingað til lands og haldið fyrirlestra um mikilvægustu málefni samtímans.  Fyrr á þessu ári talaði hún mansal,  þrælahald nútímans,  á fjölmennum fundi í Norræna húsinu. Þar talaði Line á vegum Norræna félagsins og Vinstri grænna. Nú heldur hún fyrirlestur á vegum VG, þar sem hún talar inn í kosningabaráttuna, um mikilvæga leið í átt að betra samfélagi. Allir velkomnir meðan húsrúm leyfir.

Tillaga að lista í Suðvesturkjördæmi

Stjórn kjördæmaráðs VG í suðvesturkjördæmi boðar til fundar í Strandgötu 11 í Hafnarfirði kl. 20:00 mánudaginn 26. september.

Dagskrá.

1. Tillaga uppstillingarnefndar um framboðslista fyrir Alþingiskosningarnar 29. október, borin upp til samþykktar.
2. Önnur mál.

Allir félagar í suðvesturkjördæmi eru velkomnir á fundinn og hafa atkvæðisrétt á fundinum.

Stjórn kjördæmaráðs SV.

Áminning: Aðalfundur VG í Reykjavík

Ágætu félagar í Vinstrihreyfingunni – grænu framboði í Reykjavík.

 

Aðalfundur félagsins verður haldinn þriðjudaginn 27. september nk. í kosningamiðstöðinni, Laugavegi 170 í Reykjavík.

Fundurinn hefst kl. 20.00 og ráðgert að honum ljúki kl. 22.

 

Dagskrá:

 

 1. Kosning fundarstjóra og fundarritara.
 2. Fundargerð síðasta aðalfundar.
 3. Tillaga stjórnar um að fresta stjórnarkjöri og afgreiðslu á skýrslu stjórnar þar til að afloknum kosningum og að haldinn verði framhaldsaðalfundur eigi síðar en mánuði eftir kjördag. Á þeim fundi verða tvö mál á dagskrá: Skýrsla stjórnar og kjör formanns og stjórnar.
 4. Skýrsla stjórnar.
 5. Ársreikningar fyrir almanaksárið 2015 kynntir og bornir upp til samþykktar.
 6. Ársreikningar fyrir fyrri hluta þessa árs kynntir.
 7. Félagsgjöld ákveðin.
 8. Kosning 2ja skoðunarmanna reikninga.
 9. Lagabreytingar. Tillögur að lagabreytingum þurfa að hafa borist stjórn a.m.k. viku fyrir aðalfund.

 

Að loknum aðalfundarstörfum:

 1. Önnur mál. – Farið yfir áherslur í kosningabaráttu, kosningastjóri kynntur.

 

 

Við bjóðum upp á kaffi og kleinur og kosningasjóðurinn verður á sínum stað. Við hlökkum til að sjá ykkur á fundinum.

 

 

Fyrir hönd stjórnar VG í Reykjavík,

Benóný Harðarson, formaður.

 

 

Tillaga frá stjórn VGR:

Aðalfundur Vinstrihreyfingarinnar – græns framboðs í Reykjavík, haldinn 27. september 2016 samþykkir að fresta kjöri formanns og stjórnar til framhaldsaðalfundar. Framhaldsaðalfundur skal haldinn eigi síðar en mánuði eftir kjördag og er dagskrá hans eftirfarandi:

 1. Lokaskýrsla stjórnar fyrir liðið starfsár kynnt og afgreidd.
 2. Kosning formanns til eins árs.
 3. Kosning 3ja stjórnarmanna til tveggja ára í stað þeirra sem ganga úr stjórn.
 4. Kosning 2ja varamanna til eins árs.

 

F.h. stjórnar, Benóný Harðarson, Álfheiður Ingadóttir.

 

Lög félagsins

Lög  Vinstrihreyfingarinnar     –             græns    framboðs            í              Reykjavík

 1. Félagið heitir Vinstrihreyfingin – grænt framboð í Reykjavík. Heimili og varnarþing eru í Reykjavík.

 1. Félagar eru jafnframt félagsmenn í stjórnmálasamtökunum Vinstrihreyfingunni – grænu framboði og eru öll markmið og skilyrði í samræmi við lög þeirra.

 1. a. Aðalfundur er æðsta vald félagsins og skal hann haldinn árlega í septembermánuði. Til aðalfundarins skal boða með a.m.k. tveggja vikna fyrirvara.

 1. Á aðalfundi skulu bornir upp ársreikningar og skýrsla stjórnar fyrir liðið starfsár. Reikningsárið fylgir almanaksárinu og jafnframt skal lagt fram til kynningar ½ árs uppgjör yfirstandandi árs. Aðalfundur tekur afstöðu til lagabreytinga og skulu þær berast stjórn með viku fyrirvara. Aðalfundur ákveður upphæð félagsgjalds.

 1. Stjórn félagsins skipa 7 aðalmenn og 2 til vara, sem kjörnir eru með eftirfarandi hætti: Aðalfundur kýs formann til eins árs, 3 aðalmenn til 2ja ára, 2 varamenn og 2 skoðunarmenn reikninga til eins árs. Stjórn er heimilt að skipa uppstillingarnefnd sem gerir tillögu að formanni og nýrri stjórn félagsins.

 1. Félagsfundi skal að jafnaði halda ekki sjaldnar en fjórum sinnum á ári og oftar ef a.m.k. fimmtíu félagsmenn óska þess.

 1. Stjórn fer með málefni svæðisfélagsins milli aðalfunda. Fulltrúi kjörinn af tengiliðaráði Ungra vinstri grænna í Reykjavík hefur setu- og tillögurétt á stjórnarfundum félagsins.

 1. Fyrir hverjar almennar kosningar skal stjórn VGR bera undir félagsfund hvort fari fram uppstilling eða forval við uppröðun á lista. Að því leyti sem ekki er annað ákveðið af félagsfundi gilda samræmdar lágmarksreglur hreyfingarinnar vegna uppröðunar á lista fyrir kosningar.

 1. Þegar til landsfundar er boðað skal kalla til félagsfundar þar sem félagið kýs sér landsfundarfulltrúa í samræmi við lög landssamtakanna.

 1. Verði félagið lagt niður skulu eignir þess renna til líknarstarfsemi að vali síðustu stjórnar.

 1. Lög þessi öðlast þegar gildi.

Samþykkt á aðalfundi 8. september 2014

Bráðabirgðaákvæði: Á aðalfundi félagsins árið 2014 er kosið þannig til stjórnar að þrír stjórnarmenn eru kjörnir til tveggja ára og þrír stjórnarmenn til eins árs.

VG fundur í Stavanger í Noregi – örlítið breyttur

Vinstri græn halda fund fyrir Íslendinga í Noregi í Stavanger á sunnudaginn, 25. september.  Björn Valur Gíslason, varaformaður VG boðaði til fundarins í samstarfi við Íslendinga í borginni og nærsveitum. Fundurinn verður á Sölvberget í miðborg Stavangurs, klukkan 14.00 á sunnudag. Vegna útkalls á sjó, eru líkur á að fundarboðandinn forfallist, en frá Íslandi kemur í staðinn, Steingrímur J. Sigfússon, fyrrum fjármálaráðherra, formaður VG og einn af stofnendum hreyfingarinnar. Framkvæmdastjóri VG, Björg Eva Erlendsdóttir kemur með honum á fundinn.  Rætt  verður um samfélagið, stjórnmálin og kosningabaráttuna framundan.  Einnig verða kannnaðir möguleikar á stofnun nýs félags Vinstri Grænna í Noregi.  En mikill áhugi er á þróun íslensks samfélags í fjölmennum Íslendingabyggðum í vestur Noregi.

Fullkláraður listi í Norðvesturkjördæmi lagður fyrir félagsfund

Eins og áður hefur verið greint frá verða atkvæði í forvali VG í Norðvesturkjördæmi talin á sunnudag kl. 13:00, en talningin fer fram í Leifsbúð í Búðardal. Kjörstjórn mun leggja fullkláraðan lista fyrir félagsfund fimmtudaginn 29. september kl. 20:00, en fundurinn mun fara fram á Hvanneyri (húsnæði auglýst síðar).