,

Ávarp forseta Alþingis, Steingríms J. Sigfússonar, við setningu Alþingis, 148. löggjafarþings 14. desember 2017

Háttvirtir alþingismenn. Ég vil þakka ykkur það traust sem þið hafið sýnt mér með því að kjósa mig til embættis forseta Alþingis. Ég mun gera mitt besta til að verða þess trausts verður og leggja mig fram sem forseti gagnvart öllum þingmönnum jafnt. Sá stuðningur sem ég fékk í kosningunni til embættisins er mér frekari hvatning í þeim efnum. Ég á mér þá ósk okkur til handa að hér takist sem best samstarf milli allra hv. alþingismanna og allra þingflokka um þau verkefni sem þjóðin hefur falið okkur í nýafstöðnum kosningum. Ég vænti einnig góðs samstarfs við hið ágæta starfsfólk Alþingis.

Ég býð alla alþingismenn velkomna til starfa á 148. löggjafarþingi. Sérstakar hamingjuóskir færi ég þeim alþingismönnum sem nú setjast á þing í fyrsta sinn og bið þeim velfarnaðar í störfum. Ég óska einnig þeim sem stíga nú sín fyrstu spor í ráðherraembættum allra heilla.

Það skyggir nokkuð á þessa þingsetningu að hlutur kvenna í þingmannahópnum hefur minnkað verulega. Konur skipa nú 38% þingheims en voru 48% eftir kosningarnar 2016 sem vissulega var þá besti árangur fram að því. Á einu ári féllum við úr fjórða sæti á heimsvísu niður í það sautjánda. Ég vona að þetta bakslag verði stjórnmálaflokkunum hvatning til að efla hlut kvenna á framboðslistum og skapa þeim skilyrði til stjórnmálaþátttöku enda enginn hörgull á efnilegum stjórnmálamönnum meðal kvenna um allt land.

Það er harla óvenjulegt að koma saman til þingsetningar í jólamánuðinum í annað skipti með ársmillibili en undanfarin ár hafa heldur ekki verið venjulegir tímar í okkar samfélagi. Það umrót og sá tilfinningahiti sem einkennt hefur stjórnmálin allt frá fjármálahruninu 2008 minnir um sumt á þá ólgu sem var í íslenskum stjórnmálum síðustu ár sjálfstæðisbaráttunnar á fyrstu áratugum 20. aldar. Eftir alþingiskosningarnar árið 1916, tveimur árum áður en Ísland varð sjálfstætt og fullvalda ríki, voru þannig átta þingflokkar á Alþingi. Á þeim rúmu 100 árum sem liðin eru síðan hefur það þingflokkamet ekki verið jafnað fyrr en nú. Frá alþingiskosningunum 2009 hefur þingflokkum fjölgað um einn við hverjar kosningar, þeir urðu fimm árið 2009, sex árið 2013, sjö árið 2016 og loks átta á þessu ári.

Slíkum fjölda flokka á Alþingi fylgja bæði kostir og gallar. Alþingi endurspeglar vissulega betur þau pólitísku sjónarmið sem uppi eru í þjóðfélaginu en um leið er hætt við að erfiðlegar geti gengið að mynda starfhæfa ríkisstjórn nema flokkar sýni pólitískan sveigjanleika og beygi sig fyrir þeim þjóðarvilja sem úrslit kosninganna sýna. Hin margræða útkoma alþingiskosninganna hefur því leitt til þeirrar sögulegu niðurstöðu að mynduð hefur verið ríkisstjórn endanna á milli í íslenskum stjórnmálum sem ekki hefur gerst í rúm 70 ár. Héðan úr forsetastóli er nýrri ríkisstjórn óskað velfarnaðar í störfum.

Ég geri ráð fyrir að öllum þingheimi sé líkt farið og mér, að gleðjast fyrir hönd Alþingis yfir þeirri sérstöku áherslu sem lögð er á að efla Alþingi í stjórnarsáttmála nýrrar ríkisstjórnar. Ég veit ekki til þess að slík áhersla hafi áður komið fram, a.m.k. ekki með jafn miklum þunga og nú, og líklega aldrei verið hluti af heiti stjórnarsáttmálans en þar er tekið fram að hann sé sáttmáli um ríkisstjórnarsamstarf og eflingu Alþingis. Fyrir hönd Alþingis fagna ég því að styrkja eigi löggjafar-, fjárstjórnar- og eftirlitshlutverk Alþingis á kjörtímabilinu með auknum stuðningi við nefndastarf og þingflokka.

Sem starfandi forseti Alþingis fram að þingsetningu kom ég strax á framfæri tillögum um þetta efni til ríkisstjórnarinnar. Fyrstu skref í þessa átt verða stigin strax á næsta ári eins og sést í því fjárlagafrumvarpi sem lagt var fram í dag. Aukinn fjárhagslegur stuðningur við Alþingi mun m.a. birtast í eflingu þeirrar þjónustu sem nefndasvið veitir þingnefndum, auk þess sem framlög til sérfræðiþjónustu við þingflokka verða aukin og staða þingflokka bætt með ráðningu aðstoðarmanna. Um nánari útfærslu á þessum fyrstu skrefum til eflingar þinginu sem tekin verða strax á næsta ári þurfum við að sjálfsögðu að eiga náið samstarf á vettvangi formanna þingflokka og í forsætisnefnd þegar hún hefur verið kosin.

Í þessari upptalningu hef ég þó ekki nefnt það atriði sem telja má hvað mikilvægast fyrir Alþingi, en það er áframhaldandi stuðningur við að brátt rísi á Alþingisreit skrifstofubygging sem leysi af hólmi það sumpart óhentuga leiguhúsnæði á tvist og bast hér í Kvosinni sem Alþingi hefur þurft að notast við um langt skeið. Það þarf ekki að segja þingmönnum hversu mikilvægt það er að hafa alla starfsemi Alþingis og vinnuaðstöðu þingmanna hér á reitnum þar sem húsnæði þess verður samtengt. Slík nútímaleg og sérhönnuð vinnuaðstaða er ekki lítill liður í því að styrkja Alþingi. Ég bind vonir við að hægt verði að hefjast handa við framkvæmdir upp úr miðju næsta ári.

Sú umræða sem konur í fjölmörgum starfsgreinum, og þar á meðal innan stjórnmálanna, hafa fært upp á yfirborðið undir yfirskriftinni #metoo eða #ískuggavaldsins síðustu vikurnar um óviðeigandi hegðun, kynferðislega áreitni og yfir í hreint ofbeldi hefur engan látið ósnortinn. Sá ómenningarheimur sem við höfum fengið að sjá inn í, og þar eru stjórnmálin ekki undanskilin, kallar á viðbrögð. Mér barst í vikunni bréf, undirritað af tæplega 40 karlkyns þingmönnum og ráðherrum, þar sem viðbrögð eru reifuð og hafði ég reyndar áður átt fund með forsvarsmönnum karla innan þings sem strax tóku frumkvæði að viðbrögðum. Vilji er fyrir því að efna til sérstaks fundar meðal þingmanna snemma á næsta ári um þetta mál. Þá hef ég þegar falið lagaskrifstofu Alþingis að hefja undirbúning og skoðun á því hvernig best verður að taka á þessum málum á vettvangi þingsins, ekki síst með því að endurskoða siðareglur þingmanna þannig að þær taki með skýrum hætti til þess sem ekki telst við hæfi í þessum efnum.

Á næsta ári fögnum við Íslendingar því að liðin eru 100 ár frá því að Ísland varð frjálst og fullvalda ríki. Af því tilefni er fyrirhugaður hátíðarfundur á Þingvöllum 18. júlí nk., en þann dag fyrir einni öld var samningnum um fullveldi Íslands lokið og hann undirritaður hér í þessu húsi. Fundur á Þingvöllum undir beru lofti er sérstök upplifun og fremur sjaldgæfur atburður sem nær allir núverandi þingmenn munu þarna upplifa í fyrsta sinn og mögulega einhverjir í eina sinn á sínum þingferli. Þá er í höndum ríkisstjórnarinnar að standa fyrir hátíðahöldum 1. desember á næsta ári þegar öld verður liðin frá því að sambandslögin öðluðust gildi.

Auk þessara tveggja meginviðburða afmælisársins hefur afmælisnefnd sem Alþingi kaus og framkvæmdastjóri hennar unnið að ýmsum viðburðum og verkefnum sem dreifast yfir afmælisárið og miða að því að þátttaka landsmanna verði sem víðtækust í þessum hátíðahöldum. Í þessu skyni hafa 100 verkefni verið styrkt um land allt en til viðbótar má búast við því að verkefnum og atburðum fjölgi á dagskránni eftir því sem kemur inn á afmælisárið sjálft.

Það eru því spennandi tímar fram undan, spennandi ár og spennandi dagar, háttvirtir alþingismenn. Okkar bíða ærin verkefni sem við höfum rétt um tíu virka daga til að leysa af hendi þannig að ríkinu hafi verið sett fjárlög og aðrar nauðsynlegar ráðstafanir gerðar áður en nýja árið gengur í garð. Alþingi stóðst prófið við óvenjulegar aðstæður í desembermánuði fyrir ári og ég er sannfærður um að það muni gera það aftur nú. En til þess þarf gríðarmikla vinnu á skömmum tíma og góðan samstarfsvilja.

Að þessu sögðu ítreka ég þakkir mínar fyrir það traust sem mér hefur verið sýnt. Mér þykir vænt um það, rétt eins og mér þykir vænt um þennan minn vinnustað í hartnær hálfan mannsaldur. Ég vænti góðrar samvinnu við þingheim allan um þau mikilvægu verkefni sem okkar bíða á næstunni og þá veit ég að starfsfólk Alþingis mun ekki láta sitt eftir liggja, en á því mun einnig mæða mikið næstu daga.

Aðventukvöld Vinstri grænna í Reykjavík í Friðarhúsi

 

 

 

Vinstrigæn í Reykjavík bjóða til samverustundar n.k. laugardag milli 17:00-19:00 í Friðarhúsi, Njálsgötu 87.

 

Þar verður boðið upp á heita drykki, kakó, kaffi og jólaglögg,  til að  hlýja göngulúnum í jólainnkaupum.

Piparkökur og annað meðlæti.

 

Ármann Jakobsson, Eydís Blöndal og Gerður Kristný lesa úr verkum sínum.

Félagsmönnum í VGR fjölgar – ný stjórn í Reykjavík.

Steinar Harðarson, tók við sem formaður Vinstri Grænna í Reykjavík á framhaldsaðalfundi félagsins í gærkvöld.  Þetta er fyrsti fundurinn í VG-félagi, eftir að ný ríkisstjórn tók við.  Þar kom fram að félagsmönnum VG í Reykjavík hefur fjölgað um nærri 30 frá í september. Allir ráðherrar VG í ríkisstjórninni og aðrir þingmenn Reykjavíkurkjördæmanna fluttu  framsögur á fundinum og ræddu stjórnmálaástandið og fyrstu skref nýrrar ríkisstjórnar Katrínar Jakobsdóttur. Margir sóttu fundinn sem haldinn var í Vesturgötu 7. Þar var um stóru verkefnin framundan í samfélagsmálum á sviði ráðuneyta, umhverfis, heilbrigðis og forsætisráðuneytis, en einnig var ræddu þingmenn metoo byltinguna og hernaðarumsvif á Keflavíkurflugvelli.  Nýr umhverfisráðherra Guðmundur Ingi Guðbrandsson, hélt sitt fyrsta erindi fyrir félagsmenn í VG.  Fráfarandi stjórn voru þökkuð öflug störf  undir forystu Álfheiðar Ingadóttur, en félagið skilar góðu búi bæði félagslega og fjárhagslega eftir annasama tíma og tvennar kosningar. Nýja stjórn skipa. Steinar Harðarson, Þóra Magnea Magnúsdóttir,  Anna Friðriksdóttir, Hreindís Ylfa Garðarsdóttir, Orri Páll Jóhannsson, Ragnar Auðun Árnason, Þóra Kristín Ásgeirsdóttir. Ragnar Karl Jóhannsson, Andrea Ósk Sigurbjörnsdóttir eru varamenn og stjórnin á eftir að skipta með sér verkum.

VG Í Kópavogi heldur fund í húsnæði sínu, Auðbrekku 16, miðvikudaginn 6. desember kl. 17:30.

Vinstrihreyfingin – grænt framboð Kópavogi heldur fund í húsnæði sínu, Auðbrekku 16, miðvikudaginn 6. desember kl. 17:30.

Fráfarandi bæjarfulltrúi okkar og nýkjörinn þingmaður, Ólafur Þór Gunnarsson, kemur á fundinn og gefst tækifæri til að ræða við hann um stjórnarsáttmálann (sem er aðgengilegur á heimasíðu VG, vg.is, undir titlinum „Samstarf um sterkara samfélag“).

Þetta verður væntanlega síðasti fundur VG í Kópavogi á árinu og í tilefni af því verður eitthvað jólalegt í boði hússins.

Allir velkomnir, látið þetta berast og takið með ykkur gesti.

Ráðherrar í ríkisstjórn Katrínar Jakobsdóttur

Guðmundur Ingi Guðbrandsson, framkvæmdastjóri Landverndar og félagi í Vinstrihreyfingunni – grænu framboði, verður umhverfisráðherra utan þings í nýrri ríkisstjórn.

Þetta tilkynnti Katrín Jakobsdóttir, formaður Vinstri grænna, í samtali við Heimi Má Pétursson í beinni útsendingu á Stöð 2 núna klukkan 12.

Katrín verður forsætisráðherra eins og áður hefur verið greint frá og þá verður Svandís Svavarsdóttir heilbrigðisráðherra.

Steingrímur J. Sigfússon verður forseti þingsins en tillögur varðandi ráðherraefni flokksins og forseta Alþingi voru bornar upp á þingflokksfundi VG nú í hádeginu.

Voru tillögurnar samþykktar einróma.

Aðalfundur VGR – viltu vera í stjórn?

Framhaldsaðalfundur Vinstri grænna í Reykjavík verður haldinn fimmtudaginn, 30. október, þar sem m.a. verður kosið í stjórn félagsins. Fundurinn hefst kl. 19:30 og verður auglýstur betur þegar nær dregur.

Stjórn Vinstri grænna í Reykjavík er skipuð 7 aðalmönnum og 2 varamönnum. Sjá nánar á http://vgr.is

Samkvæmt reglum félagsins verða nú kosnir 3 aðalmenn til tveggja ára og formaður og 2 til vara til eins árs.

Ef þú hefur áhuga á að bjóða þig fram til starfa í stjórn VGR eða í önnur verkefni – sem mun ekki veita af í vor í aðdraganda borgarstjórnarkosninga – sendu þá endilega póst á formann eða varaformann félagsins, helst fyrir lok sunnudagsins 26. nóvember.

Netföngin eru:

 

Álfheiður Ingadóttir, formaður – vgr@vgr.is

 

Orri Páll Jóhannsson, varaformaður – orri@vgr.is

Ályktun frá ungliðahreyfingum sex flokka

Ungliðarhreyfingar stjórnmálaflokka senda frá sér eftirfarandi ályktun: Ung vinstri græn, Uppreisn, Samband ungra framsóknarmanna, Ungir jafnaðarmenn, Ungir sjálfstæðismenn og Ungir píratar fagna því að konur séu að stíga fram og rjúfa þögnina um kynferðislega áreitni, ofbeldi og valdbeitingu innan stjórnmála. Slík hegðun á ekki að líðast, hvorki innan stjórnmála né nokkurs staðar annars staðar í samfélaginu.

Þegar slík misbeiting valds fær að viðgangast ýtir sú háttsemi undir að stjórnmálaumhverfið sé konum fjandsamlegt og getur leitt til þess að konur fái færri tækifæri og endist skemur í stjórnmálum. Því er gríðarlega mikilvægt að opin umræða eigi sér stað um misbeitingu sem þessa og að skýrir verkferlar séu til staðar innan stjórnmálahreyfinga til þess að taka á slíku. Þannig er þeim sem verða fyrir áreiti gert auðveldara fyrir að tilkynna áreitið og líklegra er að gerendur verði látnir sæta afleiðingum gjörða sinna.

Að taka á þessu er gríðarlega mikilvægt fyrir konur í stjórnmálum, bæði nú og þegar til framtíðar er litið, til þess að konur hafi jöfn tækifæri til stjórnmálaþátttöku og karlar.

Því munu ungliðahreyfingarnar beita sér að fullum krafti fyrir breytingum innan sinna flokka og fylgja því eftir að skýrir verkferlar séu settir fram til þess að taka á kynferðislegri áreitni og valdbeitingu innan flokkanna.

Þingflokkur veitir heimild til viðræðna

Þingflokkur Vinstrihreyfingarinnar – græns framboðs samþykkir að fela formanni og starfandi þingflokksformanni að leiða til lykta þær viðræður sem hafa staðið yfir um hugsanlega myndun ríkisstjórnar með Sjálfstæðisflokki og Framsóknarflokki. Þegar niðurstöður þeirra viðræðna liggja fyrir mun þingflokkurinn taka afstöðu til þeirra í samráði við flokksráð eins og kveðið er á um í lögum flokksins þar sem segir í 15. grein: “Veigamiklar ákvarðanir um samstarf við aðra flokka, ríkisstjórnarþátttöku eða slit á slíku samstarfi tekur þingflokkurinn í samráði við flokksráð.”

Heimsókn stjórnmálaskóla fyrir konur af erlendum uppruna

Morgunblaðið segir frá heimsókn stjórnmálaskóla fyrir konur af erlendum uppruna, sem þingmenn okkar þau Andrés Ingi Jónsson og Rósa Björk Brynjólfsdóttir fóru með um þinghúsið í vikunni.

Öflugur, fjölbreyttur og skemmtilegur hópur kvenna sem láta örugglega að sér kveða í stjórnmálum á næstunni!

Frábært framtak sem WOMEN in Iceland, Samtök kvenna af erlendum uppruna á Íslandi og Kvenréttindafélag Íslands standa fyrir.

Heimsókn stjórnmálaskóla fyrir konur af erlendum uppruna.