,

Heyrnarfræðingar löggiltir sem heilbrigðisstétt

Svandís Svavarsdóttir heilbrigðisráðherra hefur sett reglugerð sem kveður á um menntun, réttindi og skyldur  heyrnarfræðinga og skilyrði til að hljóta starfsleyfi. Reglugerðin felur í sér löggildingu stéttarinnar og hefur sá einn rétt til að kalla sig heyrnarfræðing og starfa sem slíkur hér á landi sem hefur fengið til þess leyfi landlæknis.

Ákvörðun ráðherra um að löggildingu heyrnarfræðinga er í samræmi við tillögu starfshóps sem þáverandi heilbrigðisráðherra skipaði í ágúst 2017 til að fara yfir þjónustu við einstaklinga með heyrnarskerðingu og talmein með það að markmiði að hún verði sem best.Heyrnarfræðingar sjá um heyrnarmælingar, fræðslu og endurhæfingu heyrnarskertra. Eins og fram kemur í umfjöllun starfshópsins er mikilvægt að við greiningu á heyrnarskerðingu sé unnið samkvæmt viðurkenndri þekkingu, fræðum og fagmennsku. Því var það mat hópsins að brýnt væri að gera heyrnarfræðinga að löggiltri heilbrigðisstétt til að tryggja gæði þjónustunnar sem þeir veita.

Í samanburði við nágrannalöndin er skortur á heyrnarfræðingum hér á landi. Taldar eru líkur til þess að löggilding muni fjölga nemendum í heyrnarfræði og að íslenskar menntastofnanir taki upp menntunarbraut í heyrnarfræði.

Reglugerðin er sett með stoð í lögum um heilbrigðisstarfsmenn nr. 34/2012. Hún hefur nú verið send Stjórnartíðindum og öðlast gildi við birtingu.

 

Eftir 140 daga

Á þeim 140 dögum sem ríkisstjórn Katrínar Jakobsdóttur hefur verið starfandi hefur ríkisstjórnin unnið hörðum höndum að því að koma aðgerðum stjórnarsáttmála ríkisstjórnarinnar í framkvæmd. Heilbrigðismálin eru í forgangi í stjórnarsáttmálanum. Fyrsti kafli stjórnarsáttmálans er helgaður þeim og þar er að finna fjölmargar mikilvægar aðgerðir og markmið, sem öll miða að því að bæta íslenska […]

,

Aukin samvinna ríkis og sveitarfélaga í öldrunarþjónustu – allra hagur!

Aukin samvinna ríkis og sveitarfélaga í öldrunarþjónustu – allra hagur!

Reykjavíkurborg samþykkti á dögunum nýja stefnu í málefnum eldri borgara til ársins 2022. Þar er kveðið á um nauðsyn þess að efla samstarf við ríkið í þessum mikilvæga málaflokki meðal annars með því að fjölga hjúkrunarrýmum. Þessi áform borgarinnar ríma vel við stjórnarsáttmála ríkisstjórnarinnar þar sem boðuð er stórsókn í uppbyggingu hjúkrunarrýma. Skortur hefur verið á hjúkrunarrýmum í alltof langan tíma og nú er svo komið að biðtími eftir hjúkrunarrýmum er óásættanlega langur. Bara á höfuðborgarsvæðinu vantar um 130 rými til þess að uppfylla þörf fyrir þjónustu. Stjórnvöld þurfa að bregðast hratt og vel við þessu ákalli. Það skiptir ekki aðeins máli fyrir lífsgæði aldraðra, heldur hefur fjölgun hjúkrunarrýma áhrif á heilbrigðiskerfið allt. Skort á legurýmum á Landspítala má að stórum hluta skýra með því að alltof margir eldri borgarar fá ekki viðeigandi þjónustu, þ.e. pláss á hjúkrunarheimili. Fjölgun hjúkrunarrýma hefur auk þess þau áhrif að heilbrigðisþjónusta verður markvissari og Landspítala, heilsugæslu og öðrum heilbrigðisstofnunum er gert kleift að sinna öllum þeim brýnu verkefnum sem fyrir liggja enn betur en nú er raunin.

 

Fjölgun hjúkrunarrýma

Í fjármálaáætlun ríkisstjórnarinnar er tekið á þessum vanda með afgerandi hætti. Hjúkrunarrýmum verður fjölgað á landinu öllu um 300 frá fjármálaætlun síðastliðins árs auk þess sem dagdvalarrýmum verður fjölgað um allt land. Uppbygging er þegar hafin á nýju hjúkrunarheimili við Sléttuveg í Reykjavík með um 100 rýmum en þar verður auk þess byggð dagdeild með um 30 dagdvalarrýmum. Þegar eldri borgarar þurfa á meiri stuðningi að halda, en hægt er að veita í heimahúsum, getur dagdvöl nýst til að rjúfa félagslega einangrun og styðja við áframhaldandi sjálfstæða búsetu. Mikilvægt er að tryggja aðgengi eldra fólks að dagdvalarrýmum og þá þarf að þróa frekari sérhæfingu í dagdvölum, sem geta komið til móts við mismunandi þarfir aldraðra.

 

Fjölbreyttur hópur

Þegar þjónusta við aldraða er annars vegar þarf að hafa í huga að aldraðir eru fjölbreyttur hópur. Engin ein lausn hentar öllum og því þarf að tryggja að í boði séu úrræði sem henta hverjum og einum einstaklingi. Hluti af því er að veita fólki sem enn getur búið heima viðeigandi stuðning. Öflug og fjölbreytt stuðningsþjónusta heim er þar vegamikill þáttur. Þá skiptir einnig máli að allir þeir sem koma að þjónustu við aldraða, ríki og sveitarfélög, vinni vel saman. Reykjavíkurborg hefur undanfarin ár veitt samþætta heimahjúkrun og heimaþjónustu til íbúa Reykjavíkur gegn samningi við ríkið. Ljóst er eftir innleiðingu verkefnisins að samþættingin veitir notendum heildstæðari þjónustu en áður. Nú hefur samningurinn verið endurnýjaður og sérstakt fjármagn sett í að sinna endurhæfingu í heimahúsi.

Hugmyndafræði endurhæfingar í heimahúsum stuðlar að sjálfstæði, auknu öryggi og sjálfsbjargargetu, betri lífsgæðum og meiri virkni eldra fólks. Með þeirri nálgun fá eldri borgarar, sem vegna færniskerðingar eða í kjölfar slysa og veikinda upplifa erfiðleika við athafnir daglegs lífs, aðstoð á eigin heimili. Aðstoðin felst í því að virkja notendur og styrkja þá til að vera virkir þátttakendur í eigin lífi eins lengi og mögulegt er. Endurhæfingin er veitt af fagaðilum og fer þjónustan öll fram inni á heimili viðkomandi og í hans daglega umhverfi.

 

Mikilvægt samstarf

Samstarf ríkis og sveitarfélaga er mikilvægur hlekkur í því að tryggja öldruðum samfellda gæðaþjónustu. Núverandi fyrirkomulag samþættrar heimaþjónustu og heimahjúkrunar hjá Reykjavíkurborg er til fyrirmyndar og því vert að efla það fyrirkomulag enn frekar. Í því skyni að stuðla að enn markvissara samstarfi ríkisins og Reykjavíkurborgar í þessum málaflokki boðaði heilbrigðisráðherra, í samvinnu við Landspítala og formann velferðarráðs Reykjavíkurborgar, til vinnustofu í lok apríl. Þar ræddu saman aðilar, sem koma að öldrunarþjónustu, um áskoranir í þjónustu við aldraða. Lögð verður áhersla á að vinna úr þeim tillögum, sem vinnustofan skilaði, með það að markmiði að gera þjónustu við aldraða enn heildstæðari og markvissari.

Svandís Svavarsdóttir heilbrigðisráðherra og Elín Oddný Sigurðardóttir formaður velferðarráðs Reykjavíkurborgar

 

,

Landspítali í sókn

Í síðastliðinni viku var útboð jarðvinnu við nýjan meðferðarkjarna auglýst, en meðferðarkjarninn er hluti uppbyggingar nýs Landspítala við Hringbraut.

Jarðvegsvinna og framkvæmdir við meðferðarkjarnann hefjast svo í sumar, en kjarninn er stærsta bygging Landspítalaverkefnisins. Í meðferðarkjarna verða meðal annars bráðamóttaka, myndgreining, skurðstofur, hjartaþræðing, gjörgæslur, apótek, dauðhreinsun og um 210 legurými, sem öll verða einbýli. Ljóst er að meðferðarkjarninn mun gjörbreyta allri aðstöðu fyrir sjúklinga, starfsfólk, aðstandendur og starfsemi sjúkrahússins í heild. Hann er því stór og mikilvægur áfangi í uppbyggingu þjóðarsjúkrahússins okkar.

Í fjármálaáætlun ríkisstjórnarinnar, sem nú er til umfjöllunar á Alþingi, er gert ráð fyrir tæplega 75 milljarða króna fjárfestingu í sjúkrahússþjónustu. Stærstur hluti þess fjármagns rennur til uppbyggingar nýs Landspítala við Hringbraut, en meginþungi framkvæmda við nýjan spítala við Hringbraut mun fara fram á árunum 2020-2023. Gangi áætlanir eftir lýkur byggingu spítalans svo árið 2024. Fullnaðarhönnun við byggingarnar stendur nú yfir og við þá vinnu hefur aðferðafræði notendastuddrar hönnunar verið nýtt. Það þýðir að hagsmunaaðilar og þeir sem koma munu að þjónustunni taka virkan þátt í hönnunarferlinu.

Við uppbyggingu nýs Landspítala er einnig lögð áhersla á  þarfir nemenda í heilbrigðisvísindadeildum og öll hönnun bygginganna er miðuð við þær þarfir. Sú áhersla í hönnun, auk nálægðrar spítalans við Háskóla Íslands og þekkingarsamfélagið í Vatnsmýrinni skiptir miklu máli vegna rannsóknar og kennslu, og rímar vel við áherslu mína á aukið vísindastarf innan heilbrigðiskerfisins.

Nýlega skipaði ég samstarfsráð til að styrkja samvinnu aðila um uppbyggingu Landspítalans við Hringbraut, efla samráð og miðlun upplýsinga þannig að áætlanagerð, framkvæmdir og forgangsröðun taki sem best mið af áherslum þeirra sem tengjast verkefninu. Samstarfsráðið mun starfa á vegum velferðarráðuneytisins og vera mér til samráðs og ráðgjafar meðan á uppbyggingunni stendur. Ég er viss um það að með samstarfsráðinu gefst tækifæri til að tryggja betri skilning aðila á verkefnunum á framkvæmdatímanum, stilla saman strengi og draga fram hugmyndir að lausnum á þeim verkefnum sem framundan eru.

Framkvæmdir við meðferðarkjarnann eru því gleðitíðindi. Ég er sannfærð um það að uppbygging við Hringbraut verður mikið heillaskref fyrir Landspítalann og að Landspítalaverkefnið mun hafa jákvæð áhrif á heilbrigðisþjónustu í landinu öllu.

Greinin birtist í morgunblaðinu

Svandís Svavarsdóttir – heilbrigðisráðherra

,

Ávarp forsætisráðherra á ársfundi samtaka atvinnulífsins.

Miklu skipti að stjórnvöld, atvinnurekendur og verkalýðshreyfing leiti leiða til að auka stöðugleika. „Þar sem efnahagsleg hagsæld er sem mest er líka mest áhersla á félagsleg gæði og jöfnuð. Þannig að ég legg áherslu á að við nýtum þá mánuði sem eru framundan til þess að ná saman um það hvert við viljum stefna í þessum málum þannig að við tryggjum áfram hagsæld en líka félagslegar framfarir,“ sagði Katrín á ársfundi samtaka atvinnulífsins.

,

Öflugra heilbrigðiskerfi

Fjármálaáætlun ríkisstjórnarinnar verður rædd í þinginu í dag og á morgun. Tillaga til þingsályktunar um fjármálaáætlun til næstu fimm ára er nú lögð fram á alþingi í þriðja sinn á grundvelli laga nr. 123/2015 um opinber fjármál. Áætlunin endurspeglar þær áherslur sem lagðar eru í stjórnarsáttmála ríkisstjórnarinnar. Í áætluninni er brugðist við ákalli samfélagsins um að fjármagna betur mikilvæga samfélagsþjónustu og innviði velferðarkerfisins.

Útgjöld til reksturs heilbrigðismála aukast umtalsvert samkvæmt nýju fjármálaætluninni. Miðað við fjárlög yfirstandandi árs aukast útgjöld til heilbrigðismála um 79 milljarða króna alls á næstu fimm árum. Stofnkostnaður, m.a. vegna byggingaframkvæmda, verður 101 milljarður á tímabilinu. Stefnt er að því að lækka greiðsluþátttöku sjúklinga á tímabili fjármálaáætlunar, þannig að hlutdeild sjúklinga hérlendis verði sambærileg því sem gerist á Norðurlöndunum.

Meðal verkefna tímabilsins er gerð heilbrigðisstefnu, að skapa aðstæður fyrir aukna göngudeildarþjónustu á Landspítala auk áframhaldandi framkvæmda við spítalann. Þar á meðal eru byggingaframkvæmdir við nýjan meðferðarkjarna við Hringbraut sem hefjast á þessu ári.

Framlög til geðheilbrigðismála verða aukin á tímabilinu og komið verður upp geðheilsuteymum um allt land í samræmi við aðgerðaráætlun í geðheilbrigðismálum.

Þá verður unnið á markvissan hátt að því að fjölga fagstéttum innan heilsugæslunnar og efla hana sem fyrsta viðkomustað. Fyrirkomulag sjúkraflutninga verður tekið til endurskoðunar í samræmi við þarfagreiningar, og áhersla lögð á öryggi og gæði þjónustunnar.

Hjúkrunarrýmum verður fjölgað um 300 frá fjármálaáætlun síðastliðins árs.
Skimun vegna ristilskrabbameins mun hefjast á tímabilinu og áfram verður stutt við heilsueflandi samfélög. Unnið verður að því að bæta aðgang almennings að nauðsynlegum lyfjum. Þá verður aðgangur þeirra er nota vímuefni í æð að hreinum sprautubúnaði tryggður og ráðist í aðgerðir til að sporna við misnotkun á geð- og verkjalyfjum. Neyslurými fyrir langt leidda fíkniefnaneytendur verður opnað. Stefnt verður að því að bæta aðgengi að hormónatengdum getnaðarvörnum og að dreifa smokkum gjaldfrjálst til tiltekinna hópa. Kynfræðsla verður aukin og fjarheilbrigðisþjónusta efld.

Rauður þráður í þeim köflum fjármálaáætlunar sem varða heilbrigðisþjónustu er styrking hins opinbera heilbrigðiskerfis. Öflugt opinbert heilbrigðiskerfi er ein af grunnstoðum velferðarkerfisins og við munum leggja ríka áherslu á að efla hið opinbera kerfi, með það að markmiði að auka jafnan aðgang allra að heilbrigðisþjónustu.

Svandís Svavarsdóttir, heilbrigðisráðherra

Greinin birtist 11 apríl í Morgunblaðinu

,

Kveðjur heilbrigðisráðherra til ljósmæðra og BHM

Heilbrigðisráðherra sagði í umræðum á Alþingi í gær að hún teldi vinnuframlag ljósmæðra sérstaklega mikilvægt og það beri að meta að verðleikum.

Svandís Svavarsdóttir heilbrigðisráðherra var spurð að því í fyrirspurnartíma á Alþingi í gær hvort hún „telji starfs- og kjaraumhverfi ljósmæðra ásættanlegt og eðlilegt með tilliti til sex ára háskólamenntunar og mikillar sérhæfingar og hvort brugðist verði við af hálfu stjórnvalda, hvernig það verði gert og hvort eitthvert viðbúnaðarplan sé til staðar ef ekki semst.” Í svari sínu sagði ráðherra meðal annars að hún væri þeirrar skoðunar að meta eigi vinnuframlag ljósmæðra til launa og til samfélagslegrar virðingar: „Ég hef alltaf verið þeirrar skoðunar að vinnuframlag og starf ljósmæðra væri sérstaklega mikilvægt. Þarna er um að ræða kvennastétt sem sinnir konum á gríðarlega dýrmætum og mikilvægum tíma í lífi þeirra og mér finnst að það eigi að meta að verðleikum.“ Ráðherra sagðist enn fremur hafa beitt sér í máli ljósmæðra í gegnum forstjóra Landspítalans, til að freista þess að gera það sem hægt sé til að bæta starfsumhverfi og mögulega vaktaumhverfi ljósmæðra. Það hefði verið gert og því spilað inn í kjaraviðræðurnar og vonandi gæti það orðið til að leysa þessa viðkvæmu deilu.

Í dag sendi Ljósmæðrafélag Íslands og Bandalag háskólamanna frá sér yfirlýsingu þess efnis að heilbrigðisráðherra hefði sent þeim kaldar kveðjur í fyrrnefndum fyrirspurnartíma á Alþingi þar sem fallið hefðu orð sem mætti skilja þannig að ráðherra teldi ljósmæður geta sjálfum sér um kennt að þær lækki í launum við að bæta við sig í námi.

„Yfirlýsing ljósmæðra og BHM er að mínu mati bæði óskiljanleg og tilhæfulaus og ég hafna þeirri túlkun á mínum orðum sem þar kemur fram“ segir Svandís Svavarsdóttir heilbrigðisráðherra. „Ég ber hag heilbrigðisstétta fyrir brjósti, ljósmæðra sem annarra, enda veit ég að gott heilbrigðiskerfi verður ekki rekið nema þessar stéttir njóti sannmælis, virðingar og launa í samræmi við ábyrgð og mikilvægi starfa þeirra.“

Heilbrigðisráðherra minnir á yfirlýsingu forsætisráðherra, fjármála- og efnahagsráðherra og heilbrigðisráðherra sem birt var 12. febrúar síðastliðinn í tengslum við kjarasamninga 17 aðildarfélaga Bandalags háskólamanna: „Áherslur stjórnvalda og vilji þeirra til að styrkja heilbrigðiskerfið með bættu starfsumhverfi og kjörum heilbrigðisstarfsfólks hjá ríkinu verða varla skýrari en þar kemur fram“ segir ráðherra.

,

Stórefling í geðheilbrigðisþjónustu á landsvísu

Verið er að stórefla geðheilbrigðisþjónusta á landsvísu í samræmi við aðgerðaáætlun Alþingis á sviði geðheilbrigðismála.

Ný geðheilsuteymi sem verið er að koma á fót í öllum heilbrigðisumdæmum munu veita gagnreynda, batahvetjandi meðferð og halda í heiðri hugmyndafræði valdeflingar í þágu notenda.

Velferðarráðuneytið vill koma því skýrt til skila að ákvörðun um að leggja niður teymið Geðheilsu-eftirfylgd sem starfað hefur innan Heilsugæslu höfuðborgarsvæðisins frá árinu 2003 í nánum tengslum við félagasamtökin Hugarafl mun ekki leiða til þjónustuskerðingar eins og skilja hefur mátt á opinberri umræðu að undanförnu.

Þvert á móti er verið að ráðast í stórfelldar skipulagsbreytingar með stofnun nýrra geðheilsuteyma um allt land sem fela í sér stórsókn til bættrar geðheilbrigðisþjónustu við landsmenn óháð búsetu. Þeir sem verið hafa hjá Geðheilsu-eftirfylgd fá áfram þjónustu í samræmi við þarfir hvers og eins hjá nýjum geðheilsuteymum.

Gera þarf greinarmun á Geðheilsu-eftirfylgd og starfsemi félagasamtakanna Hugarafls

Félagasamtökin Hugarafl voru stofnuð árið 2003 og hafa frá upphafi gegnt mikilvægu hlutverki sem virkur hópur fagfólks og notenda geðheilbrigðiþjónustunnar með hugmyndafræði notendasamráðs og valdeflingar að leiðarljósi. Forsvarsmenn Hugarafls áttu ríkan þátt í því að innan Heilsugæslu höfuðborgarsvæðisins var sett á fót teymið Geðheilsa-eftirfylgd sem hefur frá upphafi verið rekið fyrir opinbert fé en í tengslum við félagasamtökin Hugarafl. Auður Axelsdóttir, forstöðumaður Geðheilsu-eftirfylgdar er einn af stofnendum Hugarafls og situr í stjórn þess. Starfsemi Hugarafls hefur jafnframt verið rekin í sama húsnæði og Geðheilsa-eftirfylgd og hefur Hugarafl haft þá aðstöðu án endurgjalds.

Hugarafl er eitt af mörgum þekktum dæmum um frjáls félagasamtök sem hafa beitt sér fyrir þjónustu sem felur í sér nýmæli og mætt tilteknum þörfum notenda sem hið opinbera hefur ekki sinnt sem skyldi. Með ályktun Alþingis um stefnu og aðgerðaáætlun í geðheilbrigðismálum til fjögurra ára sem samþykkt var í apríl 2016 liggur fyrir skýr áætlun um uppbyggingu og eflingu geðheilbrigðisþjónust á landsvísu sem þegar er komin vel á veg. Stöðum sálfræðinga  hefur verið fjölgað til muna innan heilsugæslunnar. Geðheilsuteymi sem þjónar íbúum Reykjavíkur austan Elliðaáa hefur þegar tekið til starfa, annað teymi fyrir íbúa Reykjavíkur vestan Elliðaáa tekur til starfa innan skamms, það þriðja í Kraganum í byrjun næsta árs og á Austurlandi er slíkt teymi þegar starfrækt. Fyrir lok næsta árs verða þverfagleg geðheilbrigðisteymi orðin hluti af opinberri heilbrigðisþjónustu með starfrækslu þeirra í öllum heilbrigðisumdæmum landsins. Fjármögnun þessarar sóknar í geðheilbrigðisþjónustu birtist í fjármálaáætlun stjórnvalda sem nú er til umfjöllunar á Alþingi.

Samráðsvettvangur geðúrræða á höfuðborgarsvæðinu

Nýlega barst heilbrigðisráðherra erindi frá samráðsvettvangi geðúrræða á höfuðborgarsvæðinu þar sem óskað er eftir „nánara samstarfi og samfellu milli frjálsra úrræða á geðheilbrigðissviði, heilsugæslu og félagsþjónustu á höfuðborgarsvæðinu“. Að samráðsvettvangnum standa fulltrúar Dvalar í Kópavogi, Geðhjálpar, Geðverndarfélags Íslands, Hlutverkaseturs, Klúbbsins Geysis, Lækjar í Hafnarfirði og Vinjar í Reykjavík.

Frjáls félagasamtök og sjúklingasamtök hafa í gegnum tíðina gegnt mikilvægu hlutverki í samfélaginu, bæði með stuðningi og ýmis konar þjónustu við félagsmenn sína, en einnig með því að veita stjórnvöldum aðhald og stuðla að framþróun og nýjungum á sviði þjónustu og meðferðar segir Svandís Svavarsdóttir heilbrigðisráðherra. Þetta frumkvöðlastarf sé mikils virði en það sé bæði rétt og skylt að hið opinbera axli ábyrgð á að veita almenningi geðheilbrigðisþjónustu og að hún sé hluti af almennri grunnþjónustu heilsugæslunnar. „Ég fagna erindi samráðsvettvangsins sem býður fram þekkingu sína og vilja til samvinnu í því skyni að stuðla að heildstæðari þjónustu innan málaflokksins með áherslu á samfellu milli ólíkra úrræða heilsugæslu og félagsþjónustu. Samvinna og samráð er yfirleitt lykillinn að góðum árangri og ég vona að félagasamtökin Hugarafl séu einnig reiðubúin til að taka þátt í samráði og samstarfs á þessum vettvangi.

,

Markviss nýting fjármuna. Heilbrigðisráðherra skrifar.

Ríkisendurskoðun birti í vikunni skýrslu til alþingis um Sjúkratryggingar Íslands sem kaupanda heilbrigðisþjónustu. Skýrslan inniheldur ábendingar af ýmsum toga, en einkum ábendingar er snúa að því að gera þurfi ráðstafanir til að bæta samninga Sjúkratrygginga Íslands. Skýrslan verður að minni beiðni rædd á vettvangi alþingis á næstu vikum.
Það er mat Ríkisendurskoðunar að umræddir samningar tryggi ekki nægilega markviss kaup ríkisins á heilbrigðisþjónustu. Þar af leiðandi verði ekki séð að samningarnir nái því markmiði að stuðla að skilvirkni og markvissri nýtingu fjármagns í heilbrigðiskerfinu.
Skýrslan inniheldur einnig ábendingar til velferðarráðuneytisins. Ábendingar Ríkisendurskoðunar varða annars vegar stefnumörkun og hins vegar verkaskiptingu við gerð samninga. Að mati Ríkisendurskoðunar þarf að marka heildstæða stefnu um heilbrigðisþjónustu, sem Sjúkratryggingar Íslands geta byggt á við gerð samninga. Ákveða þurfi hvaða þjónustu heilbrigðisstofnanir ríkisins eiga að veita og hvaða þjónustu eigi að kaupa af öðrum aðilum, og í hvaða magni.
Ábending Ríkisendurskoðunar sem snýr að stefnumörkun í heilbrigðiskerfinu er réttmæt og góð brýning fyrir heilbrigðisráðuneytið. Nú þegar er hafin vinna við gerð heilbrigðisstefnu innan heilbrigðisráðuneytisins. Ég hef áður talað fyrir því að góð heilbrigðisþjónusta byggi á skýrri heilbrigðisstefnu, sem sé hluti af samfélagssáttmálanum.
Stefnu sem lifir af kosningar og breytingar í landsstjórninni og snýst um jafnt aðgengi að heilbrigðisþjónustu án tillits til efnahags eða búsetu og þar sem almannafé er skynsamlega ráðstafað. Ábendingar Ríkisendurskoðunar eru því í fullu samræmi við mínar áherslur og forgangsröðun í embætti heilbrigðisráðherra.
Ríkisendurskoðun beinir því einnig til ráðuneytisins að tryggja þurfi eðilega verkaskiptingu við gerð samninga. Styðja þurfi við Sjúkratryggingar Íslands sem faglegan samningsaðila á grundvelli heildstæðrar stefnumörkunar ráðuneytisins. Líkt og fram hefur komið af hálfu ráðuneytisins hefur verið unnið að því á síðustu misserum að skerpa á verkaskiptingu og ábyrgðarskilum við gerð samninga og mun ráðuneytið halda þeirri vinnu áfram í samstarfi við Sjúkratryggingar Íslands. Ráðuneytið muni í því sambandi taka athugasemdir og ábendingar Ríkisendurskoðunar sem fram koma í skýrslu stofnunarinnar til skoðunar.
Gerð heildstæðrar heilbrigðisstefnu, sem samþykkt verður á alþingi í þverpólitískri sátt af hálfu allra stjórnmálaflokka sem sæti eiga á þinginu, er því bæði gott og nauðsynlegt skref í átt að bættri heilbrigðisþjónustu fyrir alla, og góðri nýtingu fjármagns í heilbrigðiskerfinu.